eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 30 20210930 30.09.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS702021 PS 70/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS712021 PS 71/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS722021 PS 72/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS732021 PS 73/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fuolastuvvandiehtu gielddastivrii – Hálddašandárkkistusa váilevaš ja maŋŋit sádden -Bekymringsmelding til kommunestyret – Manglende og sen levering av forvalningsrevisjoner
0 PS742021 PS 74/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain - Søknad om fritak fra politiske verv – Berit inger Eira
0 PS752021 PS 75/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kárášjoga gieldda astoáiggefaladaga (AÁF) njuolggadusat - Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Karasjok
0 PS762021 PS 76/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kárášjoga skuvlla 2020-2021 dássečuojus / Kvalitetsmelding 2020-2021 Karasjok skole
0 PS772021 PS 77/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš doaibmaplána 2022 / Rullering av handlingsplan - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022
0 PS782021 PS 78/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Basevuovddi bietnamuddema 22.04.2021 mearrádusa guoddaleapmi - Klage på vedtak i Detaljregulering Basevuovdi av 22.04.2021
0 PS792021 PS 79/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plánaprográmma Nuvvosa bienamuddemii - Planprogram for detaljregulering av Nuvvos
0 PS802021 PS 80/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plánaprográmma Báišjohnjálbmi bienamuddemii - Planprogram for detaljregulering Baišjohnjálbmi
0 PS812021 PS 81/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prošeakta 6064 Ođđa skuvla 1 - 10 luohkát – Konseaptta válljen – Ášši 21/22 mearrádusa rievdadeapmi - Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av konsept – Omgjøring av vedtak sak 21/22
0 PS822021 PS 82/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prošjeakta 6059 Čáhhcevahát Kárášjoga BR - Lassiruhtadeapmi - Prosjekt 6059 Vannskade Karasjok RA - Tilleggsfinansiering
0 PS832021 PS 83/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Giddodaga dánr 9 doanr 1 lánr 92 – Oalgejotguolbba 26 oastin Kjøp av eiendom gnr 9 bnr 1 fnr 92- Oalgejotguolbba 26
0 PS842021 PS 84/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Báikkálaš láhkaásahus bálvalusmávssuide plána- ja huksenlága, matrihkallága ja oamasteaddjijuoguslága - Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven
0 PS852021 PS 85/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Álggaheapmi – Kárášjoga gieldda ásodat-sosiála doaibmaplána - Oppstart - Boligsosial handlingsplan for Karasjok kommune
0 PS862021 PS 86/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ovttasbarošiehtadus Finnmarksløpet 2022-2024/Samarbeidsavtale Finnmarksløpet 2022-2024
0 PS872021 PS 87/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lobálašvuođaváidda gielddastivra ášši Lovlighetsklage kommunestyre sak 56/21
0 PS882021 PS 88/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 2. Kvartalaraporta/Kvartalsrapport 2021
Versjon:5.2.2